Regulamin
21815
page-template-default,page,page-id-21815,theme-stockholm,stockholm-core-2.0.8,woocommerce-no-js,select-theme-ver-6.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem peruana.pl prowadzony jest przez:

Peruana Lidia Golachowska

Stalowa 71/8, 53-440 Wrocław

NIP: 894-287-48-03 REGON: 361986665

 

Kontakt:

tel. 601 840 494

(pon.-pt. w godz. 9:00-16:00)

peruanapl@gmail.com

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym peruana.pl (zwanym w dalszej części Regulaminu „Sklepem”), pomiędzy: Lidią Golachowską, prowadzącą dzialalność dospodarczą pod nazwą „Peruana Lidia Golachowska”, pod adresem: ul. Stalowa 71/8, 53-440 Wrocław, NIP: 894-287-48-03, REGON: 361986665, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwaną w dalszej części regulaminu „Peruana”

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Klienta / Wymiany / Zwroty i Reklamacje

tel.: +48 601 840 494

(pon. – pt. 9:00 – 16:00)

peruanapl@gmail.com

a

osobami będącymi konsumentami i dokonującymi zakupu produktów od Peruana jako konsumenci (zwani w dalszej części regulaminu jako „Klient”).

 

 1. Reklamacje, zwroty i wymiany realizowane są pod adresem ul. Stalowa 71/8, 53-440 Wrocław.

 2. Z wykorzystaniem Sklepu, Klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia mającego na celu sprzedaż towarów i usług dostępnych w Sklepie.

 3. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 4. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Peruana.

 2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 3. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji i zakupu towarów przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

 4. Podając dane osobowe w Sklepie, Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Peruana danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie.

 5. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Peruana wyłącznie w celu realizacji zamówienia i archiwizacji.

 6. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom.

 7. Dane osobowe nie są dostępne innym podmiotom dla celów marketingowych.

 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 9. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie http://www.peruana.pl/moje-konto/,  Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Peruana są następujące:

  1. połączenie z siecią internet,

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Internet Explorer 6.0.,

 2. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Peruana są następujące:

  1. połączenie z siecią internet,

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768.

 3. Klient obowiązany jest podczas rejestracji lub składania zamówienia w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Peruana podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

  1. Nazwę / nazwisko i imię,

  2. Adres siedziby / adres zameldowania na pobyt stały,

  3. Adres dostawy zamówionych towarów,

  4. Adresy elektroniczne

  5. NIP

  6. Adres do korespondencji

 4. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczana przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. W przypadku uzyskania przez Peruana wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Peruana może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

§4 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

 3. Ceny podane na stronie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i płatności.

 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 6. Peruana zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. Peruana informuje, iż oferty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu będą ważne do wyczerpania zapasów. O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność złożenia zamówienia.

 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Złożenie zamówienia

 1. Peruana przyjmuje zamówienia mające na celu przygotowanie umowy na towary dostępne w Sklepie poprzez jego stronę internetową.

 2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

 3. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Peruana w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia wskaże Klientowi dane do wybranego sposobu płatności szczegółowo opisanego w §7

 5. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Peruana nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

 6. Przyjmuje się, że Klient zatwierdzając zamówienie dokonuje jednocześnie akceptacji Regulaminu. Jeżeli któryś z punktów Regulaminu prawnie wymaga zgody udzielonej wprost, uznaje się, że punkt jest obowiązujący tylko pod warunkiem poprawnego udzielenia zgody.

 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Peruana może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Peruana będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Peruana będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia).

 8. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Peruana ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry Peruana zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w §11.

 9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Peruana nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia

 10. W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską powołując się na numer listu przewozowego lub właściwym miejscowo Urzędem Pocztowym.

§6 Dostawa zamówienia

 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczony będzie pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient ma możliwość przy składaniu zamówienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Peruana.

 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  1. Czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

  2. Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia

 3. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT.

 4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu zamówienia nie zostaną zrealizowane w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z następujących:

  1. zalegania przez Klienta z płatnościami,

  2. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,

  3. braku kontaktu z Klientem pod podanymi w zamówieniu adresem e-mail oraz telefonem, o ile zamówienie nie zostało opłacone,

  4. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,

  5. uznania przez Peruana, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywania się pod inną osobę,

  6. negatywnej historii Klienta w zakresie realizacji wcześniejszych zamówień Peruana.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 dni od daty jego potwierdzenia lub płatności przy zamówieniach opłacanych z góry. Peruana ma prawo określić w toku realizacji zamówienia inny, krótszy termin jego realizacji, o ile Klient nie wyrazi sprzeciwu.

 6. W razie opóźnień Peruana, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania przedmiotów, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§7 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

  1. Przed wydaniem towaru Klientowi (płatność z góry):

   • Przelewem na rachunek bankowy

  2. W momencie odbioru towaru:

   • Gotówką do rąk przewoźnika lub listonosza w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej

   • Gotówką w siedzibie Peruana

  3. W przypadku płatności z góry zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Peruana i od tego momentu zaczynają być wiążące opisane w regulaminie terminy realizacji zamówienia.

  4. Klient ma obowiązek opłacić zamówienie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jego potwierdzenia, w przeciwnym przypadku Peruana ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

  5. Peruana może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Peruana jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formami płatności.

  6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, Peruana zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnienie określonych opcji płatności i dostawy

§8 Zwrot towaru

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny zgodnie z obowiązującymi , w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru składając Peruana oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.

 2. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy dostępnego tutaj, ale skorzystanie z tego wzoru nie jest warunkiem koniecznym.

 3. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na koszt Klienta. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży. Usunięcie fabrycznych zabezpieczeń opakowania (folia, naklejka, karton, taśma) nie może być potraktowane jako powód do odmowy zwrotu przez Peruana.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Zwrot towaru do Peruana powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

 6. Właściwe opakowanie produktów podlegających zwrotowi należy do Klienta.

 7. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru oraz, gdy zostaną w całości spełnione postanowienia §8 pkt 3,4 i 5 umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Peruna a zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposoby dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Peruana), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Peruana został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta zwrotu przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie lub przedstawieniu dowodu na dokonanie takiego zwrotu. Zwrotu płatności Peruana dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku zwrot płatności odbywa się na koszt Peruana.

§9 Wymiana towaru

 1. Peruana umożliwia wymianę dostarczonych do Klienta produktów na inny rozmiar lub kolor. Uprawnienie to dotyczy produktów nieużywanych (to znaczy bez śladów używania, takich jak zarysowania podeszwy, wytarcia podeszwy, przybrudzenia podeszwy, przybrudzenia wyściółki, przybrudzenia materiału wierzchniego i innych).

 2. Wymianę produktów można zrealizować w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Klientowi przesyłki z produktami.

 3. Procedura wymiany jest następująca:

  1. Przed wysłaniem produktów należy skontaktować się z Peruana telefonicznie (pod numerem tel. 601 840 494) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (peruanapl@gmail.com) celem ustalenia szczegółów wymiany

  2. Przed wysłaniem produktów należy wypełnić formularz wymiany dostępny tutaj i przesłać go pocztą elektroniczną na adres peruanapl@gmail.com.

  3. Właściwe opakowanie produktów podlegających wymianie należy do Klienta

  4. Koszty Przesyłki produktów podlegających wymianie, jak i ponownej przesyłki produktów do Klienta ponosi Klient

  5. Płatność za przesyłkę produktów podlegających wymianie może być zrealizowana jako płatność przy odbiorze.

  6. Peruana nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu.

  7. Klient dokonując wysyłki produktu, powinien podać swoje dane adresowa lub numer formularza złożonego zamówienia, celem poprawnej identyfikacji nadawcy przez Peruana.

 4. Peruana zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku naruszenia przez Klienta procedury wymiany produktów określonej w §9 pkt.3, ppkt.1-7. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów przez Klienta , braku wypełnienia formularza wymiany, braku opłacenia kosztów przesyłki produktów podlegających wymianie lub braku podania danych umożliwiających identyfikację przesyłki. Odmowa wymiany przez Peruana nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury wymiany produktów w przyszłości.

 5. Peruana zastrzega sobie także prawo do odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku niedostępności żądanego rozmiaru czy koloru produktów w magazynie Peruana, wówczas Klient ma prawo do zwrotu towaru na zasadach określonych w §8 Regulaminu.

Adres do wysyłki wymian:

Peruana Lidia Golachowska

Ul. Stalowa 71/8

53-440 Wrocław

§10 Procedura reklamacji

 1. Peruana jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Peruana jako sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.

 3. Peruana jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego przedmiotu z umową.

 4. Klient ma prawo złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego produktu.

 5. Jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę, klient może:

  1. Żądać wymiany produktu na wolny od wad. Peruana jest zobowiązana do wymiany produktu na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

  2. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. Obniżona cena powinna być proporcjonalna do wady produktu i pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej pozostaje przedmiot z wadą do przedmiotu wolnego od wad.

  3. Żądać usunięcia wady. Peruana jest obowiązana do usunięcia wady w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Peruana może odmówić usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innymi sposobami doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  4. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W tym wypadku Klient może żądać odstąpienia od umowy na podstawie §8 Regulaminu.

 6. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Peruana zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Klient powinien na własny koszt dostarczyć wadliwy produkt do Peruana, odesłać go lub osobiście dostarczyć do siedziby Peruana, tj. ul. Stalowa 71/8, 53-440 Wrocław.

 8. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady lub jest niezgodny z zawartą umową lub zamówieniem, a w wyniku złożonej reklamacji doszło do wymiany, naprawienia rzeczy, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Klient ma prawo żądać od Peruana naprawienia szkody , którą poniósł w związku z nabyciem wadliwego produktu. Jako szkodę można rozumieć zwłaszcza koszt odebrania rzeczy (w tym koszty związane z osobistym odbiorem rzeczy), koszty odesłania wadliwego towaru w związku z reklamacją, jej przewozu i ubezpieczenia (jeżeli była przesyłana).

 9. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Peruana, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.

 10. Nie uważa się za wadę fizyczną produktu takiej zmiany, której powodem jest naturalne zużycie produktów. W przypadku obuwia są to: starcie spodów, wytarcia wkładek i wyściółek, odkształcenia spowodowane dopasowaniem produktów do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia, niewłaściwe użytkowanie(niezgodne z przeznaczeniem opisanym tutaj), niedostateczne pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego został wykonany. W przypadku odzieży są to: szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji prania odzieży zamieszczonej tutaj i dołączonej do każdego zamówienia. Nie uważa się również za wadę produktów skutków używania, w tym w szczególności konserwowania produktów, niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, w tym w szczególności tymi wskazanymi przez producenta lub według wskazań Peruana.

 11. Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia.

 12. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię faktury zakupu lub inny dowód zakupu. Po wyjaśnieniu reklamacji i jej akceptacji przez Peruana zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon.

 13. W przypadku, gdy Klient otrzyma towar inny od zamówionego, powinien skorzystać z procedury reklamacji, tj. poinformować Peruana o zaistniałym problemie oraz odesłać towar. Po pozytywnej weryfikacji przez Peruana stanu faktycznego Klient otrzyma zamówiony towar oraz zwrot kosztów transportu wynikających z procedury reklamacji. Klient może także odstąpić od umowy jak opisano w §8.

 14. W przypadku, gdy Klient omyłkowo otrzyma towar o większej wartości jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Peruana. Peruana powziąwszy informację o takim fakcie ma prawo do żądania zwrotu towaru. W takim przypadku Peruana zobowiązuje się przesłać Klientowi towar zgodny z zamówieniem niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu błędnie przekazanego towaru. W przypadku uchylania się przez Klienta od obowiązku zwrotu omyłkowo wysłanego towaru o wartości większej niż towar zamówiony i opłacony, Peruana ma prawo wystąpić z roszczeniem w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem się Klienta (art. 406-408 Kodeksu cywilnego).

 15. Klient może, ale nie musi, skorzystać z gotowego formularza reklamacji, dostępnego tutaj. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: peruanapl@gmail.com, a zwroty na adres:

Peruana Lidia Golachowska

Stalowa 71/8

53-440 Wrocław

§11 Zwrot należności Klientom

 1. Peruana dokona zwrotu należności w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:

  1. Anulowania zamówienia lub części zamówienia (w drugim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

  2. Odstąpienia od umowy,

  3. Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.

 3. Jeżeli Peruana nie posiada danych niezbędnych do dokonania zwrotu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania do Peruana numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle do Peruana takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

 4. Peruana nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych i imiennych, jeśli były niezbędne do dokonania zwrotu, lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 5. Peruana nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Peruana lub w przypadku odstąpienia od umowy w inny sposób za wyraźną zgodą Klienta.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Peruana zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystanie z usług. Peruana każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

 2. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Peruana będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji

 3. Peruana zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

 4. Peruana nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Peruana nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego działania Sklepu.

 5. Peruana może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną na trwałym nośniku.

 6. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty za uprzednią zgodą Peruana wyrażoną na trwałym nośniku.

 7. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 9. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem będzie chciał wdać się w spór z Peruana ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.